តំហែទំសុខភាព៖ តតើអ្នកបានត្វើអ្វីខលះអ្ំឡុងតពល ALERT LEVEL 1? (ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០)-COVID19

Event Date: October 14, 2020

១. តតីអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អខែរឬតទ?

• អ្នកអាចត្វីែាំតណីរតចញពីផ្ទះ ប ុខនែតៅខតបនែប្បុងប្បយ័តនអ្ាំពីវិធានការណ៍សុែភាពសាធារណៈ
• អ្នុវតែតាម្តសចកដីខណនាំថ្ន Alert Level 1 ខែល្បានដាក់តចញសប្មាប់តាំបន់ទីប្កុង Auckland៖

https://covid19.govt.nz/covid-19/alert-system/alert-level-1/

២. តតីអ្នកមានអារម្មណ៍ម្ិនសូវល្អឬ? តតីអ្នកប្តូវការត្វីតតសែ ឬ ការខងទាំខែរឬតទ?

• ប្បសិនតបីអ្នកតៅកនុងទីប្កុង Auckland ត ីយអ្នកមានអាការៈប្រុនតដដ ឬ មានតោរសញ្ញាែូចតៅនឹងជាំងឺប្រុនផ្ដដសាយ អ្នករួរខតតៅទទួល្យកការត្វីតតសែរកតម្តោរកូវីែ-១៩តដាយឥតរិតថ្ងៃ។ តោរសញ្ញាថ្នតម្តោរកូវីែ-១៩ មានែូចជា៖
  កអក ឬ កអក្ៃន់្ៃរ
  ប្រុនតដដ
  ឈឺបាំពង់ក
  ខល្ងែឹងកៃិនជាបត្ដះអាសនន
  តឹងប្ចម្ុះ

ប្បសិនតបីអ្នកមានតោរសញ្ញា្ម្ួយខាងតល្ី៖
១. សូម្តៅទូរស័ពទតៅតវជជបណឌិតប្បចាាំប្រួសារ(GP)ម្ុនតរបងអស់។ សូម្តៅទូរស័ពទតៅជាប្បញាប់តែីម្បីឱ្យែឹង ថាតតីអ្នកប្តូវការត្វីតតសែរកតម្តោរកូវីែ-១៩ឬតទ ត ីយសូម្ត្វីតាម្ែាំបូនមនរបស់តវជជបណឌិត
២. សូម្តៅ GP ខែល្បានតរៀបចាំទុក
៣. សូម្តៅរៃីនិកផ្ដល្់តសវាខងទាំបនទន់ ឬក៏
៤. ជតប្ម្ីសចុងតប្កាយ សូម្តៅម្ជឈម្ណឌល្ត្វីតតសែរកតម្តោរកូវីែ-១៩។ សូម្តម្ីល្បញ្ជី៖ www.arphs.health.nz/covid19test
•សូម្តៅទូរស័ពទតៅ Headline ០៨០០ ៣៥៨ ៥៤៥៣ តែីម្បីទទួល្បានែាំបូនមនអ្ាំពីសុែភាព (តប្ជីស ជតប្ម្ីសទី១ តែីម្បីទទួល្បានជាំនួយ/ការគាំប្ទខផ្នកភាសា។ សូម្រង់ចាាំតៅនឹងប្ដញ បនទប់ម្កប្បាប់ពីភាសាខែល្អ្នកចង់បាន ឧទ រណ៍ “ភាសាកូតរ ”)

• ប្បសិនតបីអ្នកចង់ទទួល្បានតសវាខងទាំងតផ្េងៗតទៀត សូម្តៅទូរស័ពទតៅតសវាសុែភាពរបស់អ្នកម្ុនតរបងអស់៖
 GPs/រៃីនិកផ្ដល្់តសវាខងទាំបនទន់តបីកែាំតណីរការជានិចច
o សូម្តៅទូរស័ពទតៅពួកគត់ម្ុន ប្បសិនតបីអ្នកឈឺឬមានកងវល្់ខផ្នកសុែភាព
 រតប្មាងខងទាំតៅម្នទីរតពទយ
o វិធានការណ៍តឹងរុឹងប្តូវបានដាក់តចញតែីម្បីរកាសុវតថិភាពរបស់អ្នកកនុងម្នទីរតពទយរបស់តយីង
o អ្នកអាចតៅតាម្ការ្ត់ជួបរបស់អ្នក ល្ុះប្តាខតខាងតសវាសុែភាពអ្នុញ្ញាត។ សូម្ពិនិតយតម្ីល្ព័ត៌មាន DHB នីម្ួយៗខាងតប្កាម្ តៅតាម្តវបសាយខែល្បានផ្ដល្់ជូន។
 តគល្ការណ៍កនុងការម្កម្នទីរតពទយ
o សូម្តម្ីល្តវបសាយ DHB តៅកនុងតាំបន់របស់អ្នក ឬក៏ ទាំព័រត វសប ុករបស់ DHB កនុងតាំបន់តែីម្បីទទួល្បានព័ត៌មានអ្ាំពីតគល្ការណ៍កនុងការម្កម្នទីរតពទយ៖
Auckland DHB, http://www.adhb.health.nz/your-health/covid-19/#CTCs
Counties Manukau Health, https://countiesmanukau.health.nz/covid-19
Waitemata DHB, https://www.waitematadhb.govt.nz/patients-visitors/covid-19-information

 

៣. តតីវាជាករណីបនទន់ឬ?

• សូម្តៅទូស័ពទតៅតល្ែ ១១១ ឬក៏
• តៅខផ្នកសតគ្រះបនទន់(ED)ថ្នម្នទីរតពទយខែល្តៅជិតអ្នកបាំផ្ុត។ ខផ្នកសតគ្រះបនទន់(ED)តបីកែាំតណីរការជានិចច។


ការពារែៃួនអ្នកនិងអ្នកែថ្ទ

• សូម្សានក់តៅផ្ទះប្បសិនតបីអ្នកឈឺ
• បនែការលាងថ្ែរបស់អ្នករយៈតពល្ ២០ វិនទី ត ីយ ក្ដសឬកអកដាក់ខកងថ្ែរបស់អ្នក
• សមាៃប់តម្តោរតល្ីថ្ផ្ទវតថុខែល្អ្នកតប្បីប្បាស់ញឹកញាប់តៅផ្ទះឬកខនៃងត្វីការ
• ត្វីកាំណត់ប្តាចល្នប្បចាាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ ការត្វីខបបតនះនឹងជួយែល្់ការតាម្ដានរកការប ះពាល្់កនៃងម្ក៖ https://tracing.covid19.govt.nz
• ប្តូវមានចិតែសបបុរស/ចិតែល្អ


តែីម្បីទទួល្បានព័ត៌មានបកខប្ប សូម្ចូល្តៅកាន់៖

www.arphs.health.nz/covid-19-information-for-our-communities

www.covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations